Photo detail

Urias Thompson Jr. 1947 –2016

Stories this photo appears in:

Tease photo

Obituary: Urias Thompson Jr. 1947 - 2016

Urias Thompson Jr. 69, was born February 9, 1947 in the small town of Hazard Kentucky to Urias Thompson and Velma "Zelda" McDaniel.